بازار مسکن نسبت به سال قبل ۳۵ درصد کوچکتر شد

اکتبر 24, 2019
لیزینگ