ساختمان فلامک، واحد 2
قیمت: 4میلیارد تومان

مساحت: 125 متر مربع
تعداد اتاق خواب: 3
مشاهده ساختمان

ساختمان فلامک، واحد 2
قیمت: 4میلیارد تومان

مساحت: 125 متر مربع
تعداد اتاق خواب: 3
مشاهده ساختمان

ساختمان فلامک، واحد 2
قیمت: 4میلیارد تومان

مساحت: 125 متر مربع
تعداد اتاق خواب: 3
مشاهده ساختمان


ساختمان فلامک، واحد 2
قیمت: 4میلیارد تومان

مساحت: 125 متر مربع
تعداد اتاق خواب: 3
مشاهده ساختمان

ساختمان فلامک، واحد 2
قیمت: 4میلیارد تومان

مساحت: 125 متر مربع
تعداد اتاق خواب: 3
مشاهده ساختمان

ساختمان فلامک، واحد 2
قیمت: 4میلیارد تومان

مساحت: 125 متر مربع
تعداد اتاق خواب: 3
مشاهده ساختمان


ساختمان فلامک، واحد 2
قیمت: 4میلیارد تومان

مساحت: 125 متر مربع
تعداد اتاق خواب: 3
مشاهده ساختمان

ساختمان فلامک، واحد 2
قیمت: 4میلیارد تومان

مساحت: 125 متر مربع
تعداد اتاق خواب: 3
مشاهده ساختمان

ساختمان فلامک، واحد 2
قیمت: 4میلیارد تومان

مساحت: 125 متر مربع
تعداد اتاق خواب: 3
مشاهده ساختمان

لیزینگ